محصولات مزدا

محصولات مزدا

روکش صندلی محصولات مزدا با عنایت به تنوع و پیچیدگی زیاد در صندلی این خودروها دقت و حساسیت زیادی در تولید روکش را می طلبد.                               روکش صندلی مارال با توجه به سابقه طولانی در امر تولید روکش صندلی این گروه از خودروها اقدام به تولید روکش صندلی مخصوص برای هریک از محصولات این گروه خودروسازی نموده که با استقبال مالکان خودرو مواجه شده است.